• Verkiezing van start

  Beste Zelfstandige Winkelier

  De Beste Zelfstandige Winkelier is gesloten! De winnaars zijn bekendgemaakt.

  Bekijk de winnaars

 • Ceremony

  Bekendmaking Beste Zelfstandige Winkelier

  Boekhandel Riemer wint titel Beste Zelfstandige Winkelier van Nederland!

  Bekijk de fotos

Contact gegevens Q&A:
Q&A Onderzoek BV
Printerweg 22
3821 AD Amersfoort
Telefoonnummer: +31 (0)33 245 46 37
Kvk-nummer:58913009
Onderstaand vindt u de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op publieksprijs Beste Zelfstandige Winkelier van Nederland, een initiatief van Q&A Onderzoek BV (hierna te noemen: Q&A).

Art 1. Wijziging algemene voorwaarden
Q&A behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Bij veranderingen stelt Q&A u hiervan tijdig op de hoogte. Wanneer een verandering is doorgevoerd gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor deze verandering, tenzij u ons binnen tien dagen na de verandering hierover bericht.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie
Hoewel Q&A haar uiterste best doet om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de publieksprijs Beste Zelfstandige Winkelier van Nederland verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen (waaronder deze website) aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden vermeld via de diverse kanalen (waaronder deze site).

Art 3. De publicatie/wijzig/verwijder rechten
Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, inhoud die is verschaft te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen. Q&A keurt het publiceren van informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de publieksprijs 'Beste Zelfstandige Winkelier van Nederland' website, te wijzigen.

Art 4. Juistheid van informatie deelnemende consumenten
U stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer u deelneemt aan de publieksprijs Beste Zelfstandige Winkelier van Nederland. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere respondent om wat voor reden dan ook uit te sluiten van deelname aan de verkiezing, ook zonder de beperking of de schending van deze algemene voorwaarden, of niet overeenkomstig Europese wetten en richtlijnen.

Art 5. Toestemming tot het sturen van e-mail aan deelnemende consumenten
Met het achterlaten van het e-mailadres geeft de deelnemende consument Q&A toestemming om een e-mail ter verificatie toe te sturen en indien van toepassing te informeren over de prijswinnaars.

Art 6. Toestemming verstrekken gegevens in het geval van een klacht
Als u een klacht heeft gemeld bij Q&A zal Q&A alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, uw mening, wens of klacht ten aanzien van de dienstverlening van Q&A of leveranciers c.q. partners van Q&A, uw e-mailadres en/of contactgegevens verstrekken aan betrokken partijen. Altijd met als doel actie te ondernemen en daarover een terugkoppeling te geven. Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Q&A geen persoons- of contactgegevens aan derden of andere leden (zie ook het Privacy Statement).

Art 7. Intellectuele eigendomsrechten
Q&A beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten van de publieksprijs Beste Zelfstandige Winkelier van Nederland, de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Q&A (anders dan de informatie die u zelf aan Q&A heeft toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Q&A.
Bij het aanleveren van informatie aan Q&A verklaart u dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij. U vrijwaart Q&A hiermee van alle directe en indirecte schade opgelopen door het schenden van auteursrechten of copyrights.

Art 8. Aansprakelijkheid voor schade door deelname aan de verkiezing Beste Zelfstandige Winkelier van Nederland
Q&A is niet verantwoordelijk voor schade die is geleden door deelname aan de verkiezing Beste Zelfstandige Winkelier van Nederland door winkeliers/retailers, consumenten en/of andere belanghebbenden. Tevens stellen deelnemers (retailers, consumenten en/of andere belanghebbenden) aan de verkiezing Beste Zelfstandige Winkelier van Nederland Q&A schadeloos en schuldeloos voor aanklachten, acties, verplichtingen, verlies, schade, kosten of uitgaven (direct of indirect, contractueel of bij besluit, of op andere wijze) opgelopen, verklaard of toegekend aan Q&A, voortgekomen uit deelname aan de verkiezing Beste Zelfstandige Winkelier van Nederland door welke organisatie en/of persoon dan ook.

Art 9. Rechts- en forumkeuze
Op deze Algemene voorwaarden voor de Verkiezing Beste Zelfstandige Winkelier van Nederland is het Nederlandse recht van toepassing.

00-ABN-AMRO.jpg01-wereldhave.jpg02-qanda.jpg03-staatsloterij.jpg04-demandware.jpg05-salesforce.jpg06-yourgift.jpg07-ABN-AMRO.jpg07-vanas.jpg08-opiness.jpg09-retailtrends.jpg10-telegraaf.jpg11-BloomyPro.jpg11-nuon.jpg12-qandapanel.jpg